Yumenoshima No Cho Go

° 5 November 2007

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium