Tomoharu Go Onagawa Kyouritsu

° 18 September 2014

Akiho

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium