Shiizu Go Wataky Kensha

° 1 April 2017

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium