Seiunne Go Miyagi Shindasou

° 8 December 2011

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium