Nana Go Fuen No Oka

° July 2017

FCI & Akiho Pedigree

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium