Musashi Maru Go Shun'You Kensha

° 2022

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium