Shunyou Go Kantou Nobusawa "Mura"

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium