Mai No Sakura Go Shun'You Kensha

° 10 September 2016

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium