Hiromitsu V'Kyouka Suigetsu Go

° 26 March 2022

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium