Kikumi Go Shun'You Kensha

° 25/06/2018

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium