Shokai Go Shun'You Kensha

° 23 September 2019

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium