Hiromitsu Setsuko Yna Go

° 15 June 2019

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium