Tsuki Hime Go Shun'You Kensha "Tsuki"

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium