Our Akita

Onze reuen - Our males

Multi Ch. Ryuuhou
Go Zenposha

Multi Ch. Musashi Go
Shun 'You Kensha

Multi Ch. Hakufumy No Nanbei Shishi Maru Go

Hiromitsu
O Roka Go

Multi BIS Ch. Hiromitsu
Q Dai Go

L'Aizen
of Kamino Ken

Hiromitsu
U Ichiro Go

Musashi Maru Go
Shun 'You Kensha

Hiromitsu V'Kyouka Suigetsu Go

Onze teven - Our females

Ch. Lazusa
Tokimitsu

Seiunne Go
Miyagi Shindasou

Yumenoshima
No Cho Go

Mai No Sakura Go
Shun'You Kensha

Nana Go Fuen
No Oka

Shiizu Go Wataky
Kensha

Hiromitsu
Sumiko Go

Hiromitsu
Setsuko Yna Go

Hiromitsu
Tamiko Aimi Go

Hiromitsu
U Hoshiko Go

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium